magyar Angol

Közérdekű adatok nyílvánossága

Általános közzétételi lista

Adatszolgáltatás

Átadás-Átvételi dokumentumok - 2010. április 30.

Közbeszerzési eljárás nyilvánossága

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 1. Hivatalos név (teljes név)Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 2. Székhely1096 Budapest, Haller u. 29.
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 1450 Budapest PF. 88.
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)215-1220, 299-8100
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)215-7067, 299-8181
 6. Központi elektronikus levélcímtitkarsag@kardio.hu
 7. A honlap URL-jewww.kardio.hu
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Nem releváns
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveNem releváns
 10. Az ügyfélfogadás rendjeNem releváns
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)organogram 
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)vezetőség
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)egységek vezetői
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)Nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jeNem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeNem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikNem releváns
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaNem releváns
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveNem releváns
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeNem releváns
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaNem releváns
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyeNem releváns
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásaNem releváns
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveNem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)Nem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveNem releváns
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeFelettes szerv adatai
 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeFelettes szerv adatai
1.7. Költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: Költségvetési szervek
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeNem releváns
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeNem releváns
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeAlapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvenNem releváns
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaNem releváns
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseNem releváns
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeNem releváns
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaNem releváns
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeNem releváns
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásNem releváns
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időNem releváns
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőNem releváns
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaNem releváns
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásNem releváns
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlNem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseSzervezeti és Működési Szabályzat
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaFelnőtt Kardiológia
Felnőtt Szívsebészet
Gyermek Kardiológia és Szívsebészet
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásFelnőtt ellátás betegfelvétel
Gyermek ellátás betegfelvétel
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeFizetőbeteg szabályzat
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeGOKI nyilvántartások
 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiNem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaNem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaNem releváns
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeNem releváns
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeNem releváns
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)Nem releváns
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiNem releváns
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)Nem releváns
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiNem releváns
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságaNem releváns
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeNem releváns
 8. A testületi szerv üléseinek napirendjeNem releváns
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaNem releváns
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaNem releváns
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)Nem releváns
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaNem releváns
 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokNem releváns
 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaNem releváns
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólNem releváns
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólNem releváns
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukNem releváns
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekNem releváns
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeKözzétételi szabályzat
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveFőigazgatói Titkárság
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)1096 Budapest, Haller u. 29. II. emelet; 06-1-215-21-39; titkarsag@kardio.hu
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveNagy István
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiadatok feltöltés alatt
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekNem releváns
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNem releváns
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaJelen közzétételi lista
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listaJelen közzétételi lista
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaNem releváns
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaiNem releváns
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásukSzakmai statisztikai adatok
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukStatisztikai adatok
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseiÉves költségvetések
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiIntézeti beszámolók
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolóiIntézeti beszámolók
3.3. Működés 
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokIntézeti beszámolók
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összegeVezetői bérek
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveEgyéb juttatások
II. Közzétételi egység: Támogatások
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neveNem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljaNem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegeNem releváns
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyeNem releváns
III. Közzétételi egység: Szerződések
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA netto 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2010-től
Árubeszerzés 2017
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Nem releváns
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeiNem releváns
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekadatok feltöltés alatt
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlKözbeszerzési eljárások
Közbeszerzési tervek
A lap tetejére
E-mail cím:
Jelszó:
Regisztráció igénylése
Hírlevel

Rendezvények Várólista
Hírek
A sajtóban keringő híreket cáfolja és etikai bejelentést tesz a GOKI
Közlemény
2020 © Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. Minden jog fenntartva | Készítette: WhyNot?! Group | Honlaptérkép | Kapcsolat