magyar Angol

Betegellátás

Általános információk

Betegjogok

Kapcsolódó dokumentumok

Házirend

Beteg étlap

Betegtájékoztató határon átnyúló egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban

Betegjogi képviselő

Betegjogok:

Egészségügyi ellátáshoz való jog. Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.
Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható. A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni. A beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és a szakmailag indokolt mértékben távolítható el.

A kapcsolattartás joga

A beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Súlyos állapotú (önmagát ellátni képtelen, fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethető) betegnek, illetve kiskorú gyermekeknek (a Gyermek Szívközpontban) joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

Az intézmény elhagyásának joga

A betegnek joga van a gyógyintézetet elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Cselekvőképtelen beteg esetén ez a jog csak a szülő, vagy törvényes képviselő egyetértésével gyakorolható. A beteg távozási szándékát a kezelő orvosának kell jelentenie, aki ezt a tényt az egészségügyi dokumentációban feltünteti. Amennyiben a beteg az intézetet bejelentés nélkül hagyja el, ezt a tényt a beteg kezelőorvosa az egészségügyi dokumentációban rögzíti, és ha a beteg állapota ezt indokolja, értesíti a hatóságokat, kiskorú beteg esetén a szülőt, vagy törvényes képviselőt. A beteget, vagy hozzátartozóját az intézetből történő elbocsátásáról lehetőség szerint 24 órával korábban tájékoztatni kell.

A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy egészségügyi ellátásával összefüggésben, számára érthető módon kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon. A betegnek joga van megismerni a rajta elvégzett vizsgálatok, beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okát. A kezelőorvosától tájékoztatást kérhet az ellátásban részt vevő személyek nevéről, szakképesítéséről és beosztásáról. Ha a tájékoztatással kapcsolatban további kérdése, észrevétele van, azt a kezelőorvosánál kell jeleznie.
A beteg írásban lemondhat tájékoztatási jogáról, kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. A tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, ha beleegyezése egyébként nem feltétele a gyógykezelés megkezdésének.

Az önrendelkezéshez való jog

A beteg az önrendelkezési jog tekintetében szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve mely beavatkozásokat utasít vissza. A beteg beleegyezését - műtét, illetve invazív beavatkozás kivételével – szóban, illetve ráutaló magatartással adhatja meg. Műtéti és invazív beavatkozásoknál a tájékoztatáson alapuló beavatkozás csak írásos formában történhet. Amennyiben erre a beteg nem képes, úgy két tanú együttes jelenlétében szóban adhatja meg a beavatkozáshoz a beleegyezést. A beavatkozáshoz történő beleegyezést vélelmezni kell, ha a beteg egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozatra nem képes, és az adott beavatkozás késedelmes elvégzése a beteg egészségi állapotának súlyos, vagy maradandó károsodásához vezetne.

Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának a joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetné. Amennyiben a beteg ezt a jogot gyakorolni kívánja, őt ismételten tájékoztatni kell döntésének várható következményeiről, illetve e jog gyakorlásának feltételeiről.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetőleg ezen adatokról tájékoztatást is kérhet.
Az egészségügyi dokumentáció a szolgáltatót illeti, a benne szereplő adattal a beteg rendelkezik. A betegnek joga van az egészségügyi adatokba betekinteni, valamint arról saját költségén másolatot készíteni.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait bizalmasan kezeljék és ezt kizárólag a törvényben meghatározott jogosultakkal ismertessék. A beteg rendelkezhet arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kinek adható felvilágosítás, illetőleg az intézmény kit köteles értesíteni állapota jelentős változásáról.


A lap tetejére
E-mail cím:
Jelszó:
Regisztráció igénylése
Hírlevel

Rendezvények Várólista
Hírek
A sajtóban keringő híreket cáfolja és etikai bejelentést tesz a GOKI
Közlemény
2020 © Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. Minden jog fenntartva | Készítette: WhyNot?! Group | Honlaptérkép | Kapcsolat